Podmínky ochrany osobních údajů kupujících – fyzických osob

I.

Základní ustanovení

  1. Tyto podmínky se vztahují na osobní údaje fyzických osob, které tyto osoby sdělí prodávajícímu v rámci  objednávání zboží na internetovém portálu (e-shopu) prodávajícího.  Tyto podmínky se nevztahují na kupující – právnické osoby. Tato podmínky se dále nevztahují na údaje, které nemají povahu osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů.

Správcem osobních údajů kupujících – fyzických osob  podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je prodávající  – Martina Ondřichová IČ 41132343 se sídlem Stříbrského 686, 149 00 Praha 4 (dále jen: „správce“).

  1. Osobními údaji se obecně rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytne v rámci objednávky zboží od prodávajícího.

Správce zpracovává pouze nezbytné identifikační a kontaktní údaje kupujícího takové, aby mohl vyřídit objednávku kupujícího, tedy uzavřít s kupujícím kupní smlouvu a dodat objednané zboží. Jde zejména o označení kupujícího – jméno, doručovací adresa, eventuelně emailové nebo telefonické spojení. Správce zpracovává též  protokolové soubory kupujícího – konkrétně IP adresu. Správce vychází výlučně z údajů, které mu poskytne kupující jako údaje pro doručení zboží nebo pro komunikaci v rámci plnění kupní smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je výhradně  vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, emailový nebo telefonní kontakt). Poskytnutí uvedených údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí uvedených údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

V rámci elektronického styku s kupujícím prostřednictvím e-shopu prodávajícího  zpracovává správce též protokolové soubory kupujícího, zejména IP adresu ze které kupující komunikuje s webem správce.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů – po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu splněním objednávky a nebo jiným způsobem (dohodou, zrušením smlouvy, ukončením soudního nebo mimosoudního sporu atd.).
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce – zpracovatelé)

Správce užívá ke splnění svých povinností vůči kupujícímu další osoby (zpracovatele osobních údajů), které mají k osobním údajům kupujícího nezbytný přístup. Jsou to tito zpracovatelé:

  • osoby podílející se na dodání zboží /dopravci/ – mají přístup k údajům potřebným k doručení zboží kupujícímu (kupujícím uvedené jméno příjemce zboží, kupujícím uvedená adresa),
  • osoba spravující web správce – má v rámci správy webu správce přístup k protokolovým souborům  kupujícího, zejména k IP adrese ze které kupující komunikuje a dále k dalším údajům kupujícího uvedeným na webu prodávajícího. Účelem zpracování osobních údajů je výlučně technické zabezpečení chodu e-shopu, jeho bezpečnosti a spolehlivosti.

 

VI.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu potřebném k zabezpečení služeb e-shopu a splnění smluv s kupujícími.
  2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a jen v nezbytném rozsahu potřebném k plnění jejich konkrétních úkolů.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.