Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Prodávajícím je:

Martina Ondřichová, Stříbrského 686, 149 00 Praha 4

IČ: 41132343

Evidující úřad: MÚ Praha 1, ÚMČP1/2593

Bankovní spojení: 578838213/0300, ČSOB

kontaktní údaje:

email:  shop@nohavica.cz,   tel. 602 161 516

 

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kteří uzavírají smlouvu prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www.nohavica.cz (dále jen „internetový obchod“). Tyto obchodní podmínky upravují i práva kupujícího, který je fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel  ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále ve smyslu občanského zákoníku.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (objednávky). Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři.
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal.
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícíh

 

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího: 578838213/0300, vedený u ČSOB. V případě, že zboží není uhrazeno do 7 dní od potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky kupujícího, kupní smlouva se ruší.
 • dobírkou v hotovosti při převzetí zboží od dopravce

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 2. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce
 3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, a náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.
 6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. V případě platby na bankovní účet je daňový doklad odeslán v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou kupujícím. V případě nákupu zboží na dobírku je daňový doklad přiložen k dodávanému zboží.
 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

V.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Kupující, který je fyzickou osobou a který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Může tak učinit dopisem zaslaným prostřednictvím pošty na adresu prodávajícího. Dopis musí být datovaný a opatřený podpisem kupujícího. Odstoupit lze i tak, že kupující využije Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy jak je tento uveden v závěru těchto obchodních podmínek.
 2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy zejména:
 • při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo při dodávce počítačového programu, pokud je porušen jejich původní obal (§1837 občanského zákoníku), nebo
 • po uplynutí lhůty uvedené v odst. 1 tohoto článku V.
 1. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to obvyklou poštovní cestou na adresu prodávajícího. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží bezhotovostně na bankovní spojení nebo na adresu, ze kterých od kupujícího peněžní prostředky přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující výslovně souhlasí a pokud tím nevzniknou kupujícímu další náklady.
 3. Jestliže kupující zvolil při dodání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 4. Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a v původním obalu
 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kterýmkoli kupujícím (spotřebitel nebo jiný kupující) z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým peněžní prostředky od kupujícího přijal.

 

VI.

Práva z vadného plnění

 1. Případné reklamace vyřídí prodávající zejména dohodou a v souladu s platným právním řádem. Reklamaci vady uplatní kupující na adrese nebo emailovém spojení prodávajícího uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 2. V případě výskytu vady může kupující požadovat:
 • výměnu za nové zboží, nebo
 • odstoupit od smlouvy
 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží ani tehdy, pokud kupující vadu neuplatnil u prodávajícího včas, tj. bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, to znamená bez zbytečného odkladu poté co mohl zjevnou vadu zboží zjistit při převzetí zboží. Pokud jde o skrytou vadu zboží, musí ji kupující uplatnit bez zbytečného odkladu poté co takovou vadu mohl zjistit při dostatečné péči – zejména přehráním audio či video nosiče, apod. – nejpozději však do dvou let po převzetí zboží.

 1. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě kupujícího – spotřebitele též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VII.

Doručování

 1. Není li v těchto obchodních podmínkách stanoveno výslovně jinak (např. čl. V, odst. 1 ohledně odstoupení kupujícího spotřebitele), mohou si smluvní strany veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
 3. Kupující, který je spotřebitelem má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek mezi ním a  prodávajícím. Kupující, který je spotřebitelem může toto své právo uplatnit u České obchodní inspekce a to i elektronicky na internetových stránkách České obchodní inspekce coi.cz
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro konkrétní kupní smlouvu platí obchodní podmínky platné ke dni uzavření takové kupní smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem: 1. 9. 2018

 

 

Příloha – vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím – spotřebitelem dle §1820/1 písm. f) občanského zákoníku:

(kupující-spotřebitel jej vyplní, datuje, podepíše a pošle jej ve stanovené lhůtě prodávajícímu  pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy)

——————————————————————————————————————————————

 Oznámení o odstoupení od smlouvy:

Adresát:

Martina Ondřichová, Stříbrského 686, 149 00 Praha 4

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto 

zboží(kupující označí zboží od jehož nákupu odstupuje):

-…………………………………………

-………………………………………

Datum objednání zboží:…………………

Jméno a příjmení spotřebitele/kupujícího:……………………

Adresa spotřebitele/kupujícího:…………………

Podpis spotřebitele/kupujícího:………………

Datum: ……………………………